• אודות המרכזימי פעילות ראשונים בשנת הלימודים תשע"ט

  מבחני האתור:

   

  מבחן סינון שלב א' ייערך בכל בתי הספר בכל המגזרים ביום חמישי, ט"ז בחשוון,
  התשע"ט, 25.10.2018 ,בשעתיים הראשונות של יום הלימודים בלבד.

   

  שליחת מכתב להורים ע"י מנהל ביה"ס היסודי בו לומד התלמיד בדבר קיום המבחן
  והסבר על התהליך עד יום שישי, ג' בחשוון התשע"ט, 12.10.2018.

   

  פעולת אישור המנהל ודיווח התלמידים המופנים לשלב ב' תבוצע עד ליום חמישי, כ"ג
  בחשוון התשע"ט, 1.11.2018.

   

  תשובות על תוצאות מבחן שלב א'- צוות ביה"ס ישלח לכל ההורים הודעה כתובה בדבר
  ההחלטה להפנות או לא להפנות את ילדם למבחן שלב ב' החל מיום שישי, כ"ד בחשוון
  התשע"ט,2.11.2018,ולא יאוחר מיום חמישי, ל' בחשוון התשע"ט, 8.11.2018.

   

  ערעור הורים על החלטות הצוות החינוכי- הורים שיבקשו לערער על החלטת בית-הספר
  יפנו ישירות לרפרנט המחוזי באמצעות פנייה בטופס מקוון בלבד באתר האגף למחוננים
  ולמצטיינים בכתובת gifted/il.gov.education.www עד יום שני, כ"ג בטבת התשע"ט,
  ,31.12.2018

   

  הורים המעוניינים שילדם יבחן בשלב ב' בתנאים מותאמים ) תלמיד בעל צרכים
  מיוחדים: לקות למידה, הפרעת קשב וריכוז, הפרעת תקשורת, לקות פיזית או מצב
  בריאותי מיוחד( וכן הורים המעוניינים שילדם יבחן בשלב ב' בשפה מותאמת )תלמיד
  עולה חדש/תושב חוזר או מי שלמד באחת מהשנתיים שקדמו לבחינה בגן או בבית ספר
  שההוראה בו היא בשפה זרה( יגישו בקשה למבחן בתנאים מותאמים/בשפה מותאמת
  באמצעות פנייה לרפרנט המחוזי בטופס מקוון בצירוף המסמכים הנדרשים עד יום שני,
  כ"ג בטבת התשע"ט, 31.12.2018 ,פרטים על אופן בקשה למבחן בתנאים מותאמים באתר
  .www.education.gov.il/gifted בכתובת ולמצטיינים למחוננים האגף
  בכל שאלה או בעת צורך בסיוע אפשר לפנות אל הרפרנט המחוזי למבחני הקבלה ופניות
  הורים באמצעות טופס מקוון בלבד באתר האגף למחוננים ולמצטיינים על-פי הנהלים
  המפורטים באתר האגף. רשימת הרפרנטים במחוזות נמצאת באתר האגף למחוננים
  ולמצטיינים.

  מועד אחרון לפנייה לרפרנט המחוזי הוא יום ב', כג' בטבת התשע"ט, 31.12.2018.
  פניות שתגענה לרפרנט המחוזי לאחר מועד זה תטופלנה לקראת מועד המבחנים הבא.